۰۲۱-۸۸۵۳۹۵۰۰-۱۵ با ما تماس بگیرید

تایل کناف آرشا

fsdfsdfsdfsdfsdfsdf

تایل کناف فلزی کناف آرشا

بـا معرفـی تایـل هـای فلـزی موندنـا، شـرکت ای. ام. اف توجـه بسـیاری از متخصصیـن و دسـت انـدرکاران ایـن صنعـت را بـه خـود جلـب نمـود. ایـن محصـولات به صـورت سـقف کاذب مشـبک بـا تایل کناف مربـع یـا مسـتطیل در سیسـتم هـای زیرسـازی نمایـان، سـازه پنهـان و سیسـتم خـود ایسـتا تولیـد مـی شـوند کـه در دو سیسـتم اول و دوم شـبکه زیـر سـازی از سـقف اصلـی آویـز گرفتـه مـی شـود. در سیسـتم خـود ایسـتا تایـل هـای مسـتطیل شــکل بــه دیوارهــای جانبــی متصــل مــی شــوند. ایــن سیســتم فقــط در راهــرو هــا و کوریدورهــا قابــل اجــرا مـی باشـد. تایـل هـای موندنـا در ۱۹ طـرح، مـدل و در رنـگ هـای مختلـف تولیـد مـی شـوند.

سـالها اسـت کـه سـقف هـای فلـزی بخـش جـدا نشـدنی از سیسـتم سـقف هـای کاذب مشـبک مـی باشـند. ویژگـی هـای خـاص سـقف هـای فلـزی ماننـد دوام ، ثبـات بـالا، زیبائـی، نظافـت آسـان دلایلـی هسـتند کـه اینگونـه سـقف هـا طرفـداران زیـادی داشـته باشـد. امـکان جابجایـی تایـل هـا و دسترسـی بـه تاسیسـات بـالای آنهـا و راه حـل هـای اختصاصـی کـه ایـن گونـه سـقف هـا ارایـه مـی دهنـد، همگـی باعـث شـده کـه آنهـا در میـان متخصصیـن طرفـداران زیـادی داشـته و ایـن امـر باعـث توسـعه و ترویـج بـازار آنهـا شـده اسـت. شـرکت کنـاف آٰرشا کـه خـود را پیشـگام در ایـن عرصـه مـی دانـد، متعهـد اسـت کـه بصـورت مـداوم محصـولات نویـن و خالقانـه ای وارد بـازار نمـوده و در اختیـار متخصصیـن و دسـت انـدرکاران ایـن حرفـه قـرار بدهـد. سـقف کاذب فلـزی موندنـا ایـن تعهـد را محقـق مـی نمایـد.

پرایم تاپیک

TOPIQ Prime دارای قابلیــت جــذب صــوت بســیار بــالا( A class absoprtion Sound )و مقاومــت بـالا در برابـر رطوبـت

تاپیک افیشنت

TOPIQ Efficient Pro ترکیبـی از عملکـرد فنـی عالـی، قابلیـت جـذب صـوت بسـیار بـالا، مقاومـت بـالا در برابـر رطوبـت، عایـق صوتـی خـوب و تنـوع رنـگ

تاپیک افیشنت هایژن

عملکـرد ایـن تایـل مشـابه نمونـه بـالا و عـلاوه بـر آن دارای قابلیـت آنتـی باکتریـال اسـت کـه بـرای محیـط هـای اسـتریل همچـون بیمارسـتانها بسـیار مناسـب مـی باشـد. تایـل هایـژن از رشـد و تکثیـر میکـروب هـا و قـارچ هـا جلوگیـری مـی کنـد و سـطح روی تایل کناف قابـل شستشـو اسـت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت آرشا فرانگار محفوظ می باشد.