۰۲۱-۸۸۵۳۹۵۰۰-۱۵ با ما تماس بگیرید

تایل کناف آرشا

fsdfsdfsdfsdfsdfsdf تایل کناف فلزی کناف آرشا بـا معرفـی تایـل هـای فلـزی موندنـا، شـرکت ای. ام. اف توجـه بسـیاری از متخصصیـن و دسـت انـدرکاران ایـن صنعـت را بـه خـود جلـب نمـود. ایـن محصـولات به صـورت سـقف کاذب مشـبک بـا تایل کناف مربـع یـا مسـتطیل در سیسـتم هـای زیرسـازی نمایـان، سـازه پنهـان و سیسـتم خـود ایسـتا تولیـد […]

بیشتر بدانید…

تمامی حقوق این سایت برای شرکت آرشا فرانگار محفوظ می باشد.